De Stichting

Vestiging en doelstelling van de Stichting

De Stichting draagt de naam “Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform Nederland”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64379361.

In de statuten van de Stichting is haar volledige doelstelling als volgt verwoord.

De Stichting stelt zich ten doel:

  1. het fungeren als een onafhankelijke, zelfstandig opererende schakel tussen de financiers van een Kennisplatform en dat Kennisplatform zelf. Een Kennisplatform is een samenwerkingsverband van organisaties met als doel wetenschappelijke, technische en maatschappelijke kennis over een bepaald thema te duiden ten behoeve van de maatschappij. De onafhankelijkheid van de Stichting is een essentiële voorwaarde: de Stichting en haar bestuursleden hebben geen directe banden met de financiers, noch met de deelnemers in een Kennisplatform, noch met enige andere expliciet belanghebbende partij
  2. het ontvangen van financiering van publieke en/of private partijen met als doel de oprichting en de werkzaamheden van een Kennisplatform met een bepaald thema te bekostigen
  3. de financiën te beheren van verschillende Kennisplatforms (met verschillende thema’s) tegelijkertijd
  4. het toezien op tijdige betaling van de overeengekomen bijdragen door de publieke en/of private partijen die een Kennisplatform financieren
  5. het beschikbaar stellen van financiële middelen aan een Kennisplatform om de werkzaamheden te bekostigen op de wijze die vastgelegd is in een Huishoudelijk Reglement van dat Kennisplatform
  6. het toetsen van de door een Kennisplatform aangeleverde periodieke overzichten van bestede middelen aan het lopende Jaarplan, met focus op onafhankelijkheid, doelmatigheid en financiële efficiëntie
  7. het verantwoording afleggen aan de financiers over de besteding van de middelen door middel van periodieke overzichten (aangeleverd door een Kennisplatform), vergezeld van een verslagbrief m.b.t. de toetsing door het bestuur van de Stichting
  8. indien vastgelegd in een overeenkomst tussen het bestuur van de Stichting en het bestuur van een Kennisplatform: het aanwijzen van de Voorzitter van het bestuur van een Kennisplatform als onafhankelijke procesbegeleider en toezichthouder op onafhankelijkheid, doelmatigheid, en financiële efficiëntie binnen het bestuur van dat Kennisplatform
  9. indien vastgelegd in een overeenkomst tussen het bestuur van de Stichting en het bestuur van een Kennisplatform: het aanwijzen van overige leden van een bestuur van een Kennisplatform, die als onafhankelijk bestuurslid fungeren en niet een van de deelnemende organisaties vertegenwoordigen.

De Stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken. De Kennisplatforms kenmerken zich door het bijeenbrengen van kennis die bij overheidsgerelateerde deelnemers en niet-overheidsgerelateerde deelnemers in dat Kennisplatform beschikbaar is.